Sore ga Sekai no Futsu ni Naru

Have fun!

Other names:

それが世界のフツーになる
所謂普通因你而定
It Will Become the World’s Futsu